VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví základní podmínky, na jejichž základě společnost Exkurzo s.r.o. se sídlem, Hládkov 920/12, 169 00, Praha 6, IČ 07374976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3877 (dále jen „Provozovatel“), umožní zájemcům využití privátního prostoru k relaxaci, který se nachází na adrese Císařská louka 162, Praha 5.
Smlouva na využití privátního prostoru k relaxaci je uzavírána výše uvedeným Provozovatelem a klientem, který má o využití prostoru zájem (dále jen „Klient“).
1) Uzavření smlouvy
1) Provozovatel poskytne Klientovi privátní prostor k relaxaci na základě objednávky (rezervace prostoru) učiněné prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách saunasmichov.cz
2) Klient si v rámci on-line objednávky vybere konkrétní rozsah využití privátního prostoru k relaxaci dle aktuální nabídky Provozovatele (dále též „Služba“) a vybere si některý z dostupných termínů. Až do odeslání objednávky může Klient zadaná data upravovat. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při realizaci objednávky. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s odesláním objednávky a uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb.
3) Příslušná smlouva o využití privátního prostoru k relaxaci je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel potvrdí objednávku učiněnou prostřednictvím on-line objednávkového formuláře, za předpokladu uhrazení ceny zvoleného rozsahu Služby. V této souvislosti bere Klient na vědomí, že jím učiněná objednávka Služby v konkrétním termínu je závazná.
4) Pokud Provozovatel zjistí, že z nějakého opodstatněného důvodu na straně Provozovatele není možné ve vybraném termínu Službu využít, bezodkladně o tomto Klienta vyrozumí a nabídne mu termín náhradní. Nepřijme-li Klient žádný z nabízených náhradních termínů, považuje se tím smlouva za ukončenou a Provozovatel klientovi bezodkladně vrátí uhrazenou cenu vybrané Služby.
5) Klient provedením objednávky bere na vědomí, že předpokladem uzavření smlouvy je předchozí úhrada vybraného rozsahu Služeb, kdy tedy k úhradě celé ceny dochází před okamžikem zahájení čerpání služby.
6) Objednávka Klienta je Provozovatelem archivována v elektronické podobě, a to po dobu určenou Provozovatelem, kdy tato doba plyne z doby nezbytné pro vypořádání všech závazků z objednávky plynoucích. V případě žádosti Klienta mu bude obsah objednávky poskytnut.
7) Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřena v českém jazyce.
2) Způsoby plateb/platební podmínky
1) Cena vybraných Služeb bude hrazena na místě hotově nebo platební kartou před využitím služby.
2) Po úhradě ceny vybraných Služeb obdrží u potvrzení o provedené platbě a daňový doklad.
3) Právo na zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy
Klient bere na vědomí, že po závazném výběru a objednávce konkrétního termínu Služby není ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
4) Podmínky využívání privátního prostoru k relaxaci a reklamace služeb
1) Provozovatel přenechá Klientovi prostor připravený k jím zvolenému rozsahu Služeb. V případě, že Klient zjistí jakékoliv poškození prostoru, případně jakýkoliv nedostatek v přípravě prostoru pro jím zvolený rozsah Služeb, zavazuje se bezodkladně kontaktovat Provozovatele na telefonním čísle: +420 739 625 244. Klient bere na vědomí, že pokud bezodkladně nenahlásí zjištěné zjevné poškození prostoru či nedostatky v přípravě prostoru pro jím stanovený rozsah Služeb, může být jakékoliv následně zjištěné poškození přičítáno zavinění na straně Klienta.
2) Privátní prostor k relaxaci je určen pro soukromé využití omezeným okruhem osob, a to za účelem relaxace a odpočinku. Pořádání jakýchkoliv oslav či společenských akcí je zakázáno, nebude-li s Provozovatelem ujednáno výslovně jinak. Klient zodpovídá za to, že veškeré osoby, které se v prostoru nachází, se budou chovat tak, aby nevznikaly škody na majetku Provozovatele či třetích stran a bere na vědomí, že za jakékoliv takto způsobené škody nese plnou odpovědnost. Klient se zavazuje k tomu, že v prostoru se po dobu využívání Služby budou nacházet maximálně 6 osob.
3) V případě porušení podmínek využívání privátního prostoru ze strany Klienta či jiných osob v prostoru s jeho souhlasem přítomných, je Provozovatel oprávněn využití Služeb ukončit a Klienta a ostatní přítomné osoby z prostoru vykázat. Reklamaci poskytnuté Služby může Klient uplatnit vůči Provozovateli jak na telefonním čísle +420 739 625 244, tak na e-mailové adrese info@saunasmichov.cz

4) O podané reklamaci bude Klientovi vystaveno potvrzení. Je-li klientem spotřebitel, reklamace s ním bude vyřešena ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, přičemž reklamace vady služeb musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
5) V případě oprávněné reklamace, kdy vada poskytnuté Služby neznemožnila Klientovi její využití, bude Klientovi poskytnuta přiměřená sleva. V případě oprávněné reklamace, kdy vada poskytnuté Služby zcela znemožnila Klientovi její využití, bude Klientovi vrácena uhrazená cena za Službu. Právo z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud vadu poskytnuté Služby sám způsobil.
5) Závěrečná ustanovení
1) Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak. Pro realizované objednávky (rezervace) je rozhodující znění platné ke dni realizace takové objednávky.